Vem beslutar om att likvidera aktiebolag?

När ett aktiebolag drivs som det ska så är det alltid företagets bolagsstämma som kommer att besluta om likvidation. Det här förutsätter att det rör sig om frivillig likvidation där man vill lösa upp bolaget genom att betala skulder och distribuera det överskott som uppstår till de som äger aktier i företaget. Tvångslikvidation är inte samma sak och kan bero på flera olika skäl. Man kan inte likvidera bolaget utan att meddela andra ägare om detta!

Då man vill likvidera aktiebolag frivilligt

När det är så att man bestämmer sig från företagets sida att man vill genomföra likvidation så kommer man att följa ett protokoll som gör gällande att detta beslut ska fattas av bolagsstämman. Man väljer en likvidator som kommer att genomföra likvidationen som i praktiken innebär att man avvecklar aktiebolaget. Bolaget kommer att anses vara upplöst så snart som likvidatorn kommer med en slutredovisning vid en bolagsstämma.

När detta beslut är fattat så kommer man att gå vidare med att avregistrera företaget hos Bolagsverket. Det här är likvidatorns uppgift och den här personen ska alltså anmäla om likvidationen till Bolagsverket med hjälp av de blanketter som finns för detta ändamål.

Bolaget kan också tvingas att likvideras

Det finns också något som heter tvångslikvidation och då är det inte företagets styrelse som fattar beslutet. Det här är en form av likvidation som blir nödvändig om det är så att aktiebolaget inte lever upp till de krav som finns på denna bolagsform. Om detta inträffar så kommer Bolagsverket eller en allmän domstol att besluta om likvidationen som då sker med tvång, därav namnet tvångslikvidation.

Om det är så att man inte har redovisat en behörig styrelse till Bolagsverket så kan tvångslikvidationen bli aktuell. Andra anledningar till detta kan vara:

  • Att man inte har anmält om en särskild delgivningsmottagare
  • Att man inte har anmält om en VD
  • Att man inte har anmält om revisor
  • Att man inte har skickat in dokument som årsredovisning och revisionsberättelse
  • Att man inte har lämnat in en koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 11 månader från räkenskapsårets utgång
  • Att man har bytt sin redovisningsvaluta till SEK utan att registrera ett aktiekapital på minst 50 000 kronor för privat bolag eller 500 000 kronor för publikt aktiebolag
  • Att man har minskat aktiekapitalet till under 50 000 kronor eller 500 000 kronor efter att ha avyttrat egna aktier

Sköter man aktiebolaget på rätt sätt så ska man inte riskera tvångslikvidation. Men vanlig likvidation är alltså något som kan vara av intresse då man kanske vill gå vidare och jobba med annat eller inte ser någon anledning till att fortsatt ha kvar ett vilande bolag.