Undvik en konkurs genom företagsrekonstruktion

Ibland händer det att ett företags ekonomi bara blir sämre och sämre och bolaget har inte några möjligheter att betala sina räkningar eller löner och förmåner till sin personal. Som resultat av detta stiger fodringarna i snabb takt och till slut är situationen ohållbar. Många företag som har så pass dålig ekonomi att den anses vara utom räddning begär att få sätta bolaget i konkurs. Konkurs och därigenom likvidation är en vanlig utväg men det går även att ansöka om en så kallad företagsrekonstruktion. Genom att göra en företagsrekonstruktion ger man företaget en ny chans att komma på fötter och att vända den negativa trenden och istället räkna med bättre och stabilare ekonomi genom ombildning och nytänk. De företag som vill försöka att rädda sitt bolag ska ansöka till tingsrätten om att få göra en rekonstruktion. I Sverige har det varit möjligt att ansöka om företagsrekonstruktion sedan 1 september 1996 och det är Lagen om företagsrekonstruktion som tillämpas för beslutandet om rekonstruktionen.

Tidslinjerna måste följas

FöretagsrekonstruktionVid beslutandet av rekonstruktion utser tingsrätten en rekonstruktör som har det yttersta ansvaret för att gå igenom företagets ekonomiska dokumentation, tillgångar, skulder och försöka att rekonstruera företaget med befintliga tillgångar. Den person som utses som rekonstruktör ska anses ha den förmåga som krävs för att få företaget på fötter igen. Det är också viktigt att rekonstruktören har reella idéer som kan bli företagets nystart för att få verksamheten på fötter igen. En företagsrekonstruktion får inte pågå hur länge som helt utan är reglerad av lagen. Tingsrätten beslutar om rekonstruktion för tre kalendermånader per gång som kan förlängas men rekonstruktionstiden får inte överstiga ett år. Under arbetet med att rekonstruera företaget ingår det att rekonstruktören tar kontakt med alla borgenärer senast sju dagar efter att tingsrätten beviljat rekonstruktion. Alla borgenärer ska informeras om företagets status, tillgångar och skulder och kunna ta del av dokumentation som påvisar den tilltänkta rekonstrueringen. Alla borgenärer kommer även att få lämna sin syn på frågan angående om bolaget anses stabilt och kapabelt nog att rekonstrueras.

Det är bolagets, dvs. gäldenärernas och rekonstruktörernas ansvar att tillsammans presentera en handlingsplan för hur företaget ska ta sig vidare från sitt utsatta ekonomiska läge och vända trenden så att inkomsterna blir större än utgifterna. Denna handlingsplan måste presenteras innan tidsfristen för rekonstruktionen löper ut, dvs. datumet som tingsrätten har beslutat om.

Borgenär kan föreslå rekonstruktion

Det kan bli ekonomiskt påfrestande för ett mindre företag som arbetar med underproduktion till ett större företag om fakturainbetalningar plötsligt uteblir från det stora företaget och de tvingas till snabba beslut för att kunna upprätthålla sin verksamhet och sina anställdas löner och förmåner. I en sådan här situation är det naturligt att det stora företaget får betalningspåminnelser men om intäkterna fortsätter att lysa med sin frånvaro kan det lilla företaget agera borgenär mot ett storföretag och anmäla detta till tingsrätten för företagsrekonstruktion alternativt konkurs. Det är viktigt att komma ihåg att små företag har samma makt som stora när det gäller att kräva betalning av sina kunder och i vissa fall kan det gå så långt som en anmälan till tingsrätten om rekonstruktion.

Under den tiden som ett bolag befinner sig under rekonstruktion är det inte tillåtet för ägarna att fatta egna ekonomiska beslut, betala skulder etc. utan att rekonstruktörerna godkänner detta på förhand. Företagsledarna är åsidosatta i sitt eget bolag under tiden för rekonstruktionen och måste rätta sig efter rekonstruktörens beslut.

Ett sätt att ta sig ur företagets ekonomiska svårigheter är att skriva ner skulderna till sina kunder/fordringsägare och på så sätt få ett starkare kapital att driva företaget vidare med. Detta förutsätter dock att fordringsägare går med på nedskrivning av skulder eftersom förlorade intäkterna kan äventyra deras verksamhet både vad gäller produktion och resurser.

Statliga bolag, landsting, kyrkliga föreningar och banker är några av de företag och bolagsformer som inte kan ansöka om företagsrekonstruktion.