Vad betyder det att likvidation är beslutat?

Om man får informationen om att ett företag kommer att likvideras så kanske man genast tror att det här är samma sak som att det har försatts i konkurs. Så är det dock inte. Likvidation och konkurs är inte samma sak, och dessutom så behöver beslut om att likvidera inte betyda att företaget har begått något regelbrott för det finns frivillig likvidering som kan ha andra orsaker.

När beslutet är fattat

Något som man ska vara på det klara med är att beslut om likvidation gäller på en gång. Har beslutet fattats så är det omedelbart, och företaget är därmed inte längre att se som verksamt. Men man kan också fatta ett beslut som anger ett visst datum och då kommer likvidationen att gälla från detta. Det är just därför som man i allmän information om företag online kan se att ett visst företag är likviderat från ett visst datum. Det här är en essentiell del av del beslut som fattas för företaget.

Frivillig likvidation

En vanlig form av likvidering är den som kallas för frivillig likvidation. Denna går ut på att säljer av företagets tillgångar och betalar av skulder. När detta är gjort så kommer man att dela eventuellt överskott bland de som har aktier i bolaget. Den här likvidationsformen bestäms av bolaget via en bolagsstämma. Det här gör man då man av någon anledning inte längre vill fortsätta med verksamheten och som heller inte ser någon mening med att låta bolaget fortsatt existera i vilande form.

Styrelsen kommer att utse en likvidator som ser till att försäljning av tillgångar sker och att alla fodringar betalas så att man kan göra ett snyggt och lagligt avslut. Likvidatorn kommer också att sköta kommunikationen med Bolagsverket och se till att de får all information som krävs för att avregistrera bolaget så att det upphör att existera.

Tvångslikvidation

Den form av likvidering som kan upplevas som lite mer obehaglig än ovan nämnda är den som går under namnet tvångslikvidation. Det här beror givetvis på att den här typen av likvidation följs av någon form av regelbrott som till exempel att man inte har tillhandahållit Bolagsverket med den information som de kräver. Det är just Bolagsverket eller Tingsrätten som kommer att besluta om denna likvidering och de gör det baserat på kontroller som utförts. Om man till exempel ser att företaget har förbrukat halva aktiekapitalet så kommer det att likvideras med tvång.

Skillnaden mellan att likvidera och konkurs

Man kan få intrycket av att konkurs och tvångslikvidation är samma sak men så är det inte. När man talar om konkurs så betyder det att företagets tillgångar kommer att omhändertas av en konkursförvaltare och att det med största sannolikhet finns borgenärer som kanske aldrig kommer att få betalt. Skillnaden mellan likvidation och konkurs är stor då konkursen kan bero på att de som samarbetar med företaget inte får betalt medan tvångslikvidationen kan bero på slarv med bokföring. Man kan förstås säga att en konkurs kommer att avslutas med en likvidation på så vis att företaget upphör att existera.

Något som också är viktigt att veta är att de som företräder aktiebolaget också kan begära konkurs. Om vi ser på tvångslikvidationen så är det inte samma sak då den kommer utifrån. Men den frivilliga likvideringen är förstås lik konkurs på så vis att den kommer direkt från bolaget. Då man begär detta frivilligt så är det dock inte tal om att gå i konkurs eftersom man för det mesta kommer att kunna betala skulder genom att sälja tillgångar vilket inte alltid är fallet under konkursen då man trots försäljning kan hamna på minus varpå man kommer att prioritera vissa borgenärer framför andra.

Det finns alltså en hel del att förstå om likvidation, och bara för att man hör att ett visst företag har likviderats så finns det ingen anledning till att genast tro att det här beror på att de inte har skött sina skulder på ett bra sätt.