Vad är skillnaden mellan likvidation och konkurs?

Att vara företagare innebär att du måste vara insatt i väldigt mycket både vad gäller ditt företags bransch men även vilka regler som måste appliceras för att sköta ett företag. När du som nybliven bolagsägare står med uppkavlade skjortärmar och funderar på hur du på bästa sätt ska öka dina och bolagets intäkter så känns ordet konkurs flera ljusår bort. Faktum är att man som företagare måste vara förberedd på väldigt mycket. Du måste kunna hantera stora orderingångar men samtidigt också vara uppmärksam på om intäkterna plötsligt börjar sina och det ser ut att bli svårt att vända negativa siffror till positiva. Om företaget inte kommer att överleva marknadens tuffa konkurrens finns det oftast olika sätt att ta till för att upplösa företaget såvida du inte hittar en köpare som vill ta över hela bolaget. Konkurs är den juridiska termen som används när ett företags tillgångar måste omhändertas av en konkursförvaltare. Ett bolag kan försättas i konkurs när de inte längre kan betala sina kunder och får mer eller mindre permanenta betalningsproblem som innebär att företaget kommer på obestånd. Vid konkurs är det domstolen i företagets kommun som utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren har till uppgift att gå igenom företagets ekonomi och i den mån det är möjligt betala fordringsägarna. En alternativ utväg innan det gått så långt som konkurs är givetvis att genomföra en företagsrekonstruktion som du kan läsa mer om här.

konkurs eller likvidation

Frivillig likvidation

Under frivillig likvidation fattas beslutet av Bolagsstämman, ett beslut som bygger på att företrädarna inte längre vill driva aktiebolaget vidare. När ägarna inte längre vill driva företaget vidare och en försäljning av bolaget inte är aktuellt så är en frivillig likvidation ett naturligt sätt att upplösa bolaget på. Vid en frivillig likvidation tillsätts en likvidator som får till uppgift att gå igenom företagets totala ekonomi och återstoden av kapitalet ska i första hand användas till att betala obetalda fodringar och i andra hand kommer eventuellt överskott av kapital att fördelas mellan bolagsägarna.

Tvångslikvidation

Vid tvångslikvidation så ligger beslutet att sätta bolaget i likvidation utanför företrädarnas kontroll, d.v.s. ett beslut som inte fattats av dem själva. Den som fattar beslutet att försätta ett bolag i tvångslikvidation är antingen Bolagsverket eller Tingsrätten.

Regelbrott kan leda till tvångslikvidation

Tvångslikvidation kan tillämpas om företaget inte har följt gällande regelverk som åligger alla aktiebolag att följa. Tvångslikvidation innebär att bolaget kan försättas i likvidation om till exempel man i företaget har undgått att informera Bolagsverket om följande:

  • Ej anmält verkställande direktör
  • Ej anmält behörig styrelse
  • Ej anmält val av revisor
  • Ej inkommit med revisionsberättelse enligt gällande tidsfrist
  • Aktiekapitalet är förbrukat eller har understigit lagstadgad summa för privat/publikt bolag

Att vara bolagsägare är förenat med stort ansvar och stor kunskap om vilka regler och lagar som är absolut nödvändigt att följa. Alla företag, oavsett om det går bra eller dåligt för företaget, kan hamna i en tråkig sits om någon av ovanstående punkter inte uppfylls och helt plötsligt kan ditt bolag vara under tvångslikvidation. Anlita professionell och kompetent personal i ditt bolag för att undvika tvångslikvidation. Går bolaget dåligt, höj blicken och fördjupa dig i vad du kan göra för att undgå en situation utanför din kontroll.

Skillnaden mellan tvångslikvidation och konkurs

En skillnad är att företrädarna kan försätta bolaget i konkurs. En tvångslikvidation beslutas alltid utifrån, av Bolagsverket eller Tingsrätten. Å andra sidan kan även en borgenär ansöka om att försätta ett bolag i konkurs. Vid en konkurs tillsätts en konkursförvaltare vars syfte är att gå igenom bolagets händelser, tillgångar och skulder för att fördela kapitalet till borgenärerna beroende på hur prioriterade de är. Vissa mindre prioriterade borgenärer kan på detta sätt bli helt utan ersättning. Om konkursen avslutas utan överskott så är bolaget upplöst när konkursen är avslutad. Om det finns ett överskott kvar efter avslutad konkurs så kan det av allmän domstol beslutas om likvidation av bolaget. Vid en tvångslikvidation upplöses aktiebolaget och en likvidator tillsätts av Bolagsverket vars syfte är att sälja ut eventuella lager och inventarier och sköta avvecklingen av bolaget. Kom ihåg att alla företags situationer är olika och exakt vad som händer vid en konkurs eller tvångslikvidation varierar beroende på situation. För mer information bör man kontakta Bolagsverket eller en konkursförvaltare för rådgivning.

Referens:
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/likvidation/tvangslikvidation-1.8190


Kommentarer

2 svar till ”Vad är skillnaden mellan likvidation och konkurs?”

  1. […] största sannolikhet finns borgenärer som kanske aldrig kommer att få betalt. Skillnaden mellan likvidation och konkurs är stor då konkursen kan bero på att de som samarbetar med företaget inte får betalt medan […]

  2. […] på att man av ett eller annat skäl inte längre vill fortsätta med verksamheten. Det här är inte samma sak som konkurs där man tvingas att sluta för att man inte kan betala skulder. Med likvidationen så kommer man […]